การทดสอบหลอดไฟ T8 T5 LED หลอดไส้

การทดสอบเปรียบเทียบ การกินไฟและอุณหภูมิหลอดไส้ ตะเกียบ T8 T5 LED เพื่อให้เห็นภาพ จากตัวเลขที่ได้ สามารถคำนวณ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน ด้านพลังงานในธุรกิจอุตสาหกรรม ได้ โดยผลการเปรียบเทียบได้ดังรายการต่อได้นี้

1.หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 18W
ข้อมูลจากข้างกล่อง : ให้ความสว่าง 1,030 ลูเมน (57 lm/W) อายุการใช้งาน 13,000 ชั่วโมง
เปรียบเทียบการใช้งานร่วมกับ ใช้ร่วมกับบัลลาสต์ขดลวด และ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
1.1)หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 18W ใช้ร่วมกับบัลลาสต์ขดลวด 20 W ผลที่ได้ใช้ไฟจริง 30.2 Wอุณหภูมิหลอดสูงสุด(อยู่ที่บริเวณขั้วหลอด) 61 องศาเซลเซียส
1.2)หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 18W ใช้ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 18 W ผลที่ได้ใช้ไฟจริง 19.0 W อุณหภูมิหลอดสูงสุด(อยู่ที่บริเวณขั้วหลอด) 54 องศาเซลเซีย

2.หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 14W
ข้อมูลจากข้างกล่อง : ให้ความสว่าง 1,200 ลูเมน (86 lm/W) อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง เปรียบเทียบการใช้งานร่วมกับ ใช้ร่วมกับลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 14 W และ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 18 W
2.1)หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 14W ใช้ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 14W แต่ใส่ในราง T8 ยึดน็อตได้แค่ข้างเดียว (ควรแกะรางออกมาเจาะรูเพิ่ม แต่ในการทดลองใช้ชั่วคราว จึงยึดไว้แค่นั้น)สวมตัวต่อ Adapter เพื่อให้ใส่ในราง T8 ได้ใช้ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 14W แต่ใส่ในราง T8 ยึดน็อตได้แค่ข้างเดียว (ควรแกะรางออกมาเจาะรูเพิ่ม แต่ในการทดลองใช้ชั่วคราว จึงยึดไว้แค่นั้น) ผลที่ได้ใช้ไฟจริง 16.8 W อุณหภูมิหลอดสูงสุด(อยู่ที่บริเวณขั้วหลอด) 56 องศาเซลเซียส
2.2)หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 14W ใช้ร่วมกับบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 18W ผลที่ได้ใช้ไฟจริง 22 W อุณหภูมิหลอดสูงสุด(อยู่ที่บริเวณขั้วหลอด) 68 องศาเซลเซียส

3.หลอด LED T8 9W
ให้ความสว่าง 1,200 ลูเมน (86 lm/W) อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง ผลที่ได้ใช้ไฟจริง 8.5 W อุณหภูมิหลอดสูงสุด(อยู่ที่บริเวณอลูมิเนียมจุดที่มีวงจร Driver ฝังอยู่ข้างใน) 39 องศาเซลเซียส

4.หลอดไส้ 60 W ขั้วเกลียว E27
ข้อมูลจากข้างกล่อง : ให้ความสว่าง 1,040 ลูเมน (58 lm/W) อายุการใช้งาน 8,000 ชั่วโมง ผลที่ได้ใช้ไฟจริง 17.8W อุณหภูมิหลอดสูงสุด(อยู่ที่บริเวณโคนหลอดแก้ว) 73 องศาเซลเซียส

5.หลอดตะเกียบ(Compact Fluorescent) 11 W ขั้วเกลียว E27
ข้อมูลจากข้างกล่อง : ให้ความสว่าง 570 ลูเมน (51 lm/W) อายุการใช้งาน 6,000 ชั่วโมง ผลที่ได้ใช้ไฟจริง 11.6 W อุณหภูมิหลอดสูงสุด(อยู่ที่บริเวณโคนหลอดแก้ว) 71 องศาเซลเซียส

6. หลอด LED 11 W ขั้วเกลียว E27
ผลที่ได้ใช้ไฟจริง 10.2 W อุณหภูมิหลอดสูงสุด(อยู่ที่บริเวณโคนหลอด) 51 องศาเซลเซียส

สรุปพิจารณาค่าจากตัวเลขที่ได้ (จากรูป)

1.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ประหยัดพลังงานมากกว่า บัลลาสต์ขดลวด ถึง 37.09 %
2.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ อุณหภูมิน้อยกว่า บัลลาสต์ขดลวด ถึง 11.48 %
3.บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดวัตต์ที่มากขึ้นส่งผลให้ค่าการใช้การพลังงานและค่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
4.หลอดตะเกียบ(Compact Fluorescent) มีการใช้การพลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ ถึง 34.83 % แต่มีค่าอุณหภูมิใกล้เคียงกัน
5.หลอด LED มีการใช้การพลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ ถึง 42.70 % และมีค่าอุณหภูมิน้อยกว่าหลอดไส้ ถึง 30.14 %
6.ขนาดวัตต์ที่ใช้ไฟจริง ส่งผลโดยตรงต่อค่าไฟ ชัดเจน
7.ค่าอุณหภูมิของหลอด ส่งผลต่อ อายุการใช้งานของหลอด(จะพูดถึงในบทความต่อไป)
**ขนาดวัตต์ ของหลอด ที่นำมาเปรียบเทียบไม่เท่ากับ แต่สามารถนำไปใช้งานแทนกันได้**